Tanssikoulu Flow

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tanssikoulu Flow’n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 25.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Tanssikoulu Flow
Wärtsilänkatu 14
04410 Järvenpää

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Laura Haikala
Puh. 050 4363 755
tanssikouluflow@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, laskutus, asiakassuhteen ylläpito, läsnäoloseuranta ja markkinointi. Kerätyillä rekisteritiedoilla todetaan myös henkilön täysi-ikäisyys tai alaikäisen oppilaan huoltajan tiedot.  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Kerättyjä rekisteritietoja voidaan luovuttaa perintätoimistolle (Intrum Justitia Oy), mikäli asiakkaan laskuun ei tule suoritusta ensimmäisen maksumuistutuksen jälkeen.

5. Rekisterin tietosisältö

- oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan nimi ja sukupuoli
- oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan syntymäaika
- oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan postiosoite, postitoimipaikka ja kotipaikkakunta
- oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan puhelinnumero
- oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan sähköpostiosoite
- kuvauslupa (saako tanssikoulu tallentaa oppilaasta kuvia ja videoita tanssituntien yhteydessä sekä käyttää niitä toiminnassaan)
- maksuehtojen hyväksyntä
- oppilaan lisätiedot (oppilaan tai alaikäisen huoltajan ilmoittamat sairaudet, lääkitykset ja muut asiat, jotka tanssiopettajan olisi hyvä tietää oppilaan turvallisuuden vuoksi)
- asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten oppilaan ilmoittautumistiedot ja läsnäolo tanssitunneilla
- oppilaaseen (alaikäisellä huoltajaan) kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö

Rekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi, mutta enintään kuusi vuotta.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Oikeus tulla unohdetuksi; asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Poistopyyntö on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.